ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
11 ธ.ค. 61 วันเปิดเทอม รอบที่ 2
28 พ.ย. 61 ถึง 10 ธ.ค. 61 โรงเรียนปิดแข่งขันกีฬา อปท. ระดับประเทศ
01 ก.ค. 61 คณะครูและลูกเสือ ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
28 มิ.ย. 61 คณะกรรมการประเมินโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเพชร
27 มิ.ย. 61 คณะครูและนักเรียนร่วมกิจกรรม ณ ห้องสมุด ศาลาแดง
26 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันสุนทรภู่ และวันต่อต้านยาเสพติด
02 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมชำระค่ากิจกรรม
31 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1
30 มี.ค. 61 สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 นักเรียนรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
26 มี.ค. 61 ส่ง ปถ.05 ปถ.06 ให้ผู้บริหาร
21 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 อบรมคณะครูตามสาระการเรียนรู้
19 มี.ค. 61 ส่งคะแนนครูประจำชั้น
16 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6 ม.3
15 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
13 มี.ค. 61 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
13 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว แก้ 0 ร มส และซ่อมเสริม
12 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ป.1-3
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
05 มี.ค. 61 ถึง 12 มี.ค. 61 สอบ ออนไลน์ ป.4 - ม.3
02 มี.ค. 61 สอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
01 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ยื่นใบสมัครสอบ ชั้น ม.1
28 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.6
26 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลางชั้น ป.4 ป.5
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบ ป.1 - ป.3
23 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลางชั้น ม.1 ม.2 นักเรียนอนุบาลแข่งขันทักษะทางวิชาการ
22 ก.พ. 61 ประเมินสมรรถนะ ป.3 ป.6 ม.3
08 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 แข่งขันทักษะวิชาการ/โครงงาน ระดับเทศบาล
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
11 ต.ค. 60 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
05 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน ทุกชั้นเรียน
26 ก.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบออนไลน์
25 ก.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.4 ทดลองสอบออนไลน์
19 ก.ย. 60 บุคลากรจากศูนย์ปิยะมาลย์ มาเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
12 ก.ย. 60 รับมอบห้องทดลองวิทยาศาสตร์
08 ก.ย. 60 โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
04 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 จัดทำข้อสอบออนไลน์ชั้น ป.3 - ม.3
01 ก.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ทัศนศึกษา ณ พืชสวนโลก
26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่

24 มิ.ย. 60 คณะครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดดาวดึงษ์

15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู

10 มิ.ย. 60 คณะครูอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

08 มิ.ย. 60 โรงเรียนหยุดวันทำบุญเมือง

03 มิ.ย. 60 คณะครูอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

02 มิ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.1 - 3 และ ม.1 - 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

26 พ.ค. 60 นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ป.1 - ม.3
23 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
22 พ.ค. 60 คณะครูร่วมเดินขบวนแห่บูชาเสาอินทขิล
20 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1
19 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3
15 พ.ค. 60 เปิดเทอม
13 เม.ย. 60 ถึง 15 เม.ย. 60 คณะครูร่วมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
08 เม.ย. 60 คณะครูนั่งหน่วยเลือกตั้งกรรมการชุมชนแขวงศรีวิชัย
01 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1 พร้อมชำระค่ากิจกรรม คณะครูนั่งหน่วยเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงเม็งราย
31 มี.ค. 60 นักเรียนม.3 ป.6 รับสัมฤทธิบัตร
28 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ม.1
27 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 คณะครูอบรมหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
27 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1
24 มี.ค. 60 อบรมวิจัยคณะครู
24 มี.ค. 60 ยื่นใบสมัคร ม.1
23 มี.ค. 60 คณะกรรมการไตรภาคีประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
20 มี.ค. 60 สงคะแนนภาคเรียนที่ 2 ให้ครูประจำชั้น
15 มี.ค. 60 สอบ online ป.4
14 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาคนักเรียน ป.1- 3
14 มี.ค. 60 สอบ online ป.5
13 มี.ค. 60 สอบ online ม.1
10 มี.ค. 60 สอบ online ม.2
09 มี.ค. 60 สอบ online ป.6
08 มี.ค. 60 สอบ online ม.3
08 มี.ค. 60 ถึง 08 ก.พ. 60 สอบ NT ป.3
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลางของกระทรวงฯ ชั้น ป.2,ป.4,ป.5 ม.1,ม.2
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.3 - 4
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1 - 2
22 ก.พ. 60 สอบ LCT นักเรียน ป.3.ป.6,ม.3
16 ก.พ. 60 นักเรียนระดับอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
16 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายแทนคุณ
15 ก.พ. 60 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
08 ก.พ. 60 คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลวัดคลองเรียน เทศบาลนครหาดใหญ่มาดูงาน
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเหนือเกล้า
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 ม.3
27 ส.ค. 59 กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
24 ส.ค. 59 โรงเรียนปริ้นส์ จะมาจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักเรียน ป.1 - 4
19 ส.ค. 59 การประกวดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และภาษาล้านนา
18 ส.ค. 59 นักเรียน ป.4 - ม.3 ทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ส.ค. 59 แข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันอาเซียน
09 ส.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 - 3 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
08 ส.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.4 - 6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
08 ก.ค. 59 วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย
21 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค เทศบาลเมืองแม่สอด จ.ตาก
17 มิ.ย. 59 นำนักเรียน ม.1 ไปร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
13 มิ.ย. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 แข่งขันกีฬา กรีฑาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
18 มี.ค. 59 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
14 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ป.4
14 มี.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59 สอบปลายภาค ป.1 - ป.3
11 มี.ค. 59 ถึง 11 ก.พ. 59 สอบออนไลน์ ป.5
10 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ม.1
09 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ม.2
08 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ป.6
07 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ม.3
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบข้อสอบกลางของเทศบาลนครเชียงใหม่ ป.1 - ม.3
27 ก.พ. 59 สอบ ONET ป.6
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ ONET ม.3
25 ก.พ. 59 สอบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ป.3 ป.6 ม.3
20 ก.พ. 59 เปิดสอนชดเชย
13 ก.พ. 59 เปิดสอนชดเชย
06 ก.พ. 59 เปิดสอนชดเชย
30 ม.ค. 59 เปิดสอนชดเชย
26 ธ.ค. 58 เปิดสอนชดเชย
19 ธ.ค. 58 เปิดสอนชดเชย
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 58 นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
07 ส.ค. 58 นักเรียนอนุบาลร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
06 ส.ค. 58 นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมสืบสานศิลปพื้นบ้านล้านนา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
05 ส.ค. 58 นักเรียนประถมและมัธยมแข่งขันคนเก่ง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 วันภาษาไทย
24 ก.ค. 58 กรีฑาเทศบาล
20 ก.ค. 58 ถึง 21 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 คณะครู นักเรียน ร่วมงานนิทรรศการการศึกษาภาคเหนือ จังหวัดแพร่
01 ก.ค. 58 คณะครู นักเรียน ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01 ก.ค. 58 เริ่มส่งข้อสอบกลางภาค
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
22 มิ.ย. 58 ถึง 24 มิ.ย. 58 โรงเรียนหยุด คณะครูไปอบรม
18 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู
11 มิ.ย. 58 วันทำบุญเมืองเชียงใหม่
06 มิ.ย. 58 คณะครูอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน