ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
06 มิ.ย. 58 คณะครูอบรมการจัดทำสื่อการเรียนการสอน
11 มิ.ย. 58 วันทำบุญเมืองเชียงใหม่
18 มิ.ย. 58 วันไหว้ครู
22 มิ.ย. 58 ถึง 24 มิ.ย. 58 โรงเรียนหยุด คณะครูไปอบรม
26 มิ.ย. 58 กิจกรรมวันสุนทรภู่
01 ก.ค. 58 คณะครู นักเรียน ร่วมงานวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ
01 ก.ค. 58 เริ่มส่งข้อสอบกลางภาค
15 ก.ค. 58 ถึง 17 ก.ค. 58 คณะครู นักเรียน ร่วมงานนิทรรศการการศึกษาภาคเหนือ จังหวัดแพร่
20 ก.ค. 58 ถึง 21 ก.ค. 58 สอบกลางภาคเรียนที่ 1
24 ก.ค. 58 กรีฑาเทศบาล
27 ก.ค. 58 ถึง 29 ก.ค. 58 วันภาษาไทย
05 ส.ค. 58 นักเรียนประถมและมัธยมแข่งขันคนเก่ง ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
06 ส.ค. 58 นักเรียนร่วมแข่งขันกิจกรรมสืบสานศิลปพื้นบ้านล้านนา ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
07 ส.ค. 58 นักเรียนอนุบาลร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ ณ พันธุ์ทิพย์พลาซ่า
11 ส.ค. 58 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ
04 ธ.ค. 58 กิจกรรมวันพ่อแห่งชาติ
04 ธ.ค. 58 นำนักเรียนไปแข่งขันทักษะทางวิชาการที่โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียน
19 ธ.ค. 58 เปิดสอนชดเชย
26 ธ.ค. 58 เปิดสอนชดเชย
30 ม.ค. 59 เปิดสอนชดเชย
06 ก.พ. 59 เปิดสอนชดเชย
13 ก.พ. 59 เปิดสอนชดเชย
20 ก.พ. 59 เปิดสอนชดเชย
25 ก.พ. 59 สอบประเมินสมรรถนะผู้เรียน ป.3 ป.6 ม.3
27 ก.พ. 59 สอบ ONET ป.6
27 ก.พ. 59 ถึง 28 ก.พ. 59 สอบ ONET ม.3
03 มี.ค. 59 ถึง 04 มี.ค. 59 สอบข้อสอบกลางของเทศบาลนครเชียงใหม่ ป.1 - ม.3
07 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ม.3
08 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ป.6
09 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ม.2
10 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ม.1
11 มี.ค. 59 ถึง 11 ก.พ. 59 สอบออนไลน์ ป.5
14 มี.ค. 59 สอบออนไลน์ ป.4
14 มี.ค. 59 ถึง 15 มี.ค. 59 สอบปลายภาค ป.1 - ป.3
18 มี.ค. 59 แข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
13 มิ.ย. 59 ถึง 29 ก.ค. 59 แข่งขันกีฬา กรีฑาสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่
16 มิ.ย. 59 วันไหว้ครู
17 มิ.ย. 59 นำนักเรียน ม.1 ไปร่วมกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อม ณ สวนสาธารณะบ้านเด่น
21 มิ.ย. 59 ถึง 24 มิ.ย. 59 แข่งขันทักษะวิชาการระดับภาค เทศบาลเมืองแม่สอด จ.ตาก
08 ก.ค. 59 วันสุนทรภู่/วันภาษาไทย
08 ส.ค. 59 นักเรียนชั้น ป.4 - 6 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
09 ส.ค. 59 นักเรียนชั้น ม.1 - 3 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม
11 ส.ค. 59 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ วันอาเซียน
18 ส.ค. 59 นักเรียน ป.4 - ม.3 ทัศนศึกษาดูงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
18 ส.ค. 59 แข่งขันคนเก่งท้องถิ่น ระดับจังหวัด ณ โรงเรียนเทศบาลวัดป่าแพ่ง
19 ส.ค. 59 การประกวดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ทางด้านศิลปวัฒนธรรม ดนตรี และภาษาล้านนา
24 ส.ค. 59 โรงเรียนปริ้นส์ จะมาจัดกิจกรรมจิตอาสา ให้กับนักเรียน ป.1 - 4
27 ส.ค. 59 กีฬาอนุบาลสัมพันธ์ ณ สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่
04 ก.พ. 60 ถึง 05 ก.พ. 60 สอบ O-net นักเรียนชั้น ป.6 ม.3
08 ก.พ. 60 คณะศึกษาดูงาน จากโรงเรียนเทศบาลวัดคลองเรียน เทศบาลนครหาดใหญ่มาดูงาน
08 ก.พ. 60 ถึง 10 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ม.3 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายเหนือเกล้า
15 ก.พ. 60 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
16 ก.พ. 60 นักเรียนระดับอนุบาลเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการระดับเทศบาล
16 ก.พ. 60 ถึง 18 ก.พ. 60 นักเรียนชั้น ป.6 เข้าค่ายลูกเสือ ณ ค่ายแทนคุณ
22 ก.พ. 60 สอบ LCT นักเรียน ป.3.ป.6,ม.3
23 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.1 - 2
24 ก.พ. 60 สอบอ่านออกเขียนได้นักเรียนชั้น ป.3 - 4
27 ก.พ. 60 ถึง 03 มี.ค. 60 สอบข้อสอบกลางของกระทรวงฯ ชั้น ป.2,ป.4,ป.5 ม.1,ม.2
08 มี.ค. 60 สอบ online ม.3
08 มี.ค. 60 ถึง 08 ก.พ. 60 สอบ NT ป.3
09 มี.ค. 60 สอบ online ป.6
10 มี.ค. 60 สอบ online ม.2
13 มี.ค. 60 สอบ online ม.1
14 มี.ค. 60 ถึง 15 มี.ค. 60 สอบปลายภาคนักเรียน ป.1- 3
14 มี.ค. 60 สอบ online ป.5
15 มี.ค. 60 สอบ online ป.4
20 มี.ค. 60 สงคะแนนภาคเรียนที่ 2 ให้ครูประจำชั้น
23 มี.ค. 60 คณะกรรมการไตรภาคีประเมินระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
24 มี.ค. 60 อบรมวิจัยคณะครู
24 มี.ค. 60 ยื่นใบสมัคร ม.1
27 มี.ค. 60 ถึง 29 มี.ค. 60 คณะครูอบรมหลักสูตรแกนกลางขั้นพื้นฐาน
27 มี.ค. 60 สอบวัดความรู้พื้นฐานนักเรียน ม.1
28 มี.ค. 60 ประกาศผลการสอบเข้าชั้น ม.1
31 มี.ค. 60 นักเรียนม.3 ป.6 รับสัมฤทธิบัตร
01 เม.ย. 60 มอบตัวนักเรียน ม.1 พร้อมชำระค่ากิจกรรม คณะครูนั่งหน่วยเลือกตั้งประธานชุมชนแขวงเม็งราย
08 เม.ย. 60 คณะครูนั่งหน่วยเลือกตั้งกรรมการชุมชนแขวงศรีวิชัย
13 เม.ย. 60 ถึง 15 เม.ย. 60 คณะครูร่วมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง
15 พ.ค. 60 เปิดเทอม
19 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.1 - ม.3
20 พ.ค. 60 ปฐมนิเทศนักเรียนชั้น ม.1
22 พ.ค. 60 คณะครูร่วมเดินขบวนแห่บูชาเสาอินทขิล
23 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้นอนุบาล
26 พ.ค. 60 นักเรียนเข้าค่ายคุณธรรม ป.1 - ม.3
02 มิ.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.1 - 3 และ ม.1 - 3 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกโรงเรียน

03 มิ.ย. 60 คณะครูอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

08 มิ.ย. 60 โรงเรียนหยุดวันทำบุญเมือง

10 มิ.ย. 60 คณะครูอบรม ณ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย

15 มิ.ย. 60 วันไหว้ครู

24 มิ.ย. 60 คณะครูอบรมคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดดาวดึงษ์

26 มิ.ย. 60 กิจกรรมวันสุนทรภู่

01 ก.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.4 - ป.6 ทัศนศึกษา ณ พืชสวนโลก
04 ก.ย. 60 ถึง 15 ก.ย. 60 จัดทำข้อสอบออนไลน์ชั้น ป.3 - ม.3
08 ก.ย. 60 โรงเรียนรับการประเมินสถานศึกษาพอเพียง
12 ก.ย. 60 รับมอบห้องทดลองวิทยาศาสตร์
19 ก.ย. 60 บุคลากรจากศูนย์ปิยะมาลย์ มาเรียนรู้คอมพิวเตอร์เบื้องต้น
25 ก.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.4 ทดลองสอบออนไลน์
26 ก.ย. 60 นักเรียนชั้น ป.3 สอบออนไลน์
05 ต.ค. 60 ถึง 10 ต.ค. 60 สอบปลายภาคเรียน ทุกชั้นเรียน
11 ต.ค. 60 ปิดเรียนภาคเรียนที่ 1/2560
01 พ.ย. 60 เปิดเรียนภาคเรียนที่ 2/2560
08 ก.พ. 61 ถึง 09 ก.พ. 61 แข่งขันทักษะวิชาการ/โครงงาน ระดับเทศบาล
22 ก.พ. 61 ประเมินสมรรถนะ ป.3 ป.6 ม.3
23 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลางชั้น ม.1 ม.2 นักเรียนอนุบาลแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 ก.พ. 61 สอบข้อสอบกลางชั้น ป.4 ป.5
26 ก.พ. 61 ถึง 28 ก.พ. 61 ส่งข้อสอบ ป.1 - ป.3
28 ก.พ. 61 ถึง 02 มี.ค. 61 เข้าค่ายลูกเสือ ชั้น ป.6
01 มี.ค. 61 ถึง 29 มี.ค. 61 ยื่นใบสมัครสอบ ชั้น ม.1
02 มี.ค. 61 สอบการอ่านออกเขียนได้ ชั้น ป.1
05 มี.ค. 61 ถึง 12 มี.ค. 61 สอบ ออนไลน์ ป.4 - ม.3
07 มี.ค. 61 สอบ NT ป.3
12 มี.ค. 61 ถึง 13 มี.ค. 61 สอบปลายภาค ป.1-3
13 มี.ค. 61 ประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา
13 มี.ค. 61 ถึง 16 มี.ค. 61 สอบแก้ตัว แก้ 0 ร มส และซ่อมเสริม
15 มี.ค. 61 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนชั้น ป.6
16 มี.ค. 61 ปัจฉิมนิเทศ นักเรียน ป.6 ม.3
19 มี.ค. 61 ส่งคะแนนครูประจำชั้น
21 มี.ค. 61 ถึง 23 มี.ค. 61 อบรมคณะครูตามสาระการเรียนรู้
26 มี.ค. 61 ส่ง ปถ.05 ปถ.06 ให้ผู้บริหาร
30 มี.ค. 61 สอบวัดความรู้พื้นฐาน ม.1 นักเรียนรับสมุดรายงานประจำตัวนักเรียน
31 มี.ค. 61 ประกาศผลสอบ ชั้น ม.1
02 เม.ย. 61 มอบตัวนักเรียนชั้น ม.1 พร้อมชำระค่ากิจกรรม