สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน

ตรา/สัญลักษณ์ประจำโรงเรียน

     ตราสัญลักษณ์ เป็นวงกลม 2 ชั้น ชั้นในมีรูปพระธาตุดอยสุเทพลอยอยู่บนปุยเมฆเปล่งแสงรัศมีออกไปทั่วทุกทิศ เป็นที่เคารพสักการะที่ศักดิ์สิทธิ์สวยงาม
และเป็นสัญลักษณ์ของเมืองเชียงใหม่ 
    ชั้นนอกมีรูปดอกจันทร์แบ่งวงกลมออกเป็นสองส่วน
     ส่วนบนมีตัวอักษรเป็นชื่อของโรงเรียนว่า “โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย” 
     ส่วนล่างมีตัวอักษรเป็นชื่อสังกัดว่า “เทศบาลนครเชียงใหม่”


สีประจำโรงเรียน
 

สี ”สีแดง – สีขาว”

สีแดง หมายถึง ความเข้มแข็งมีพลัง
และมีความเสียสละ

สีขาว หมายถึง ความศรัทธา ความ
บริสุทธิ์ ดุจธรรม