วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน
วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน


 วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน

สถานศึกษาแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต
น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เคียงคู่วัฒนธรรมล้านนา นำพาสู่อาเซียน
ด้วยการบริหารแบบมีส่วนร่วม