พันธกิจการพัฒนาโรงเรียน
วิสัยทัศน์การพัฒนาโรงเรียน


พันธกิจการพัฒนาโรงเรียน

เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุตาม วิสัยทัศน์  ทางโรงเรียนจึงได้กำหนดพันธกิจดังนี้

๑. จัดการศึกษาตลอดชีวิตโดยจัดการศึกษาในระบบ   นอกระบบ
             และตามอัธยาศัย

๒. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

๓. ส่งเสริมการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

๔. สนับสนุนการบริหารแบบมีส่วนร่วม

๕. ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง