ข้อมูลอาคารสถานที่
ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา งบประมาณ  และชุมชน

      1.ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่

              1.1    เนื้อที่   1 / 300  ไร่/ตารางวา

              1.2   พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร    500     ตารางวา

              1.3   พื้นที่สนาม/นันทนาการ    1000     ตารางวา

              1.4   จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม    3     หลัง

              1.5   จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม         -           หลัง

              1.6   จำนวนสนามกีฬา                2          สนาม ได้แก่   วอลเลย์บอล  แบตมินตัน

              1.7   จำนวนห้องเรียนทั้งหมด     36      ห้อง

              1.8   จำนวนห้องประกอบ

ห้องทดลองวิทยาศาสตร์   1   ห้อง        เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร

ห้องคอมพิวเตอร์ 1   ห้อง                        เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร

ห้องดนตรี-นาฏศิลป์        2 ห้อง              เฉลี่ย คิดเป็น          48         ตารางเมตร

ห้องปฏิบัติการทางภาษา   2  ห้อง          เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร

ห้องกิจกรรมอื่นๆ     1  ห้อง                    เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร

ห้องพยาบาล    2  ห้อง                             เฉลี่ย คิดเป็น            12         ตารางเมตร

ห้องสมุด    1  ห้อง                                     เฉลี่ย คิดเป็น            96         ตารางเมตร

 

             2.ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก

                    2.1  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์              ทั้งหมด 60         เครื่อง

    ใช้เพื่อการเรียนการสอน            จำนวน  50         เครื่อง

    ใช้ในงานบริหาร                          จำนวน  10         เครื่อง

    ใช้เล่น internet ได้                         จำนวน  50         เครื่อง  

                    2.2  จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร                      1          เครื่อง

                   2.3  จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี                   3          เครื่อง

                   2.4  จำนวนเครื่องโทรสาร                              1          เครื่อง

                   2.5  จำนวนโทรทัศน์                                      10         เครื่อง

                   2.6  จำนวนวิทยุ                                                 8          เครื่อง

   2.7  จำนวนโปรเจคเตอร์                                  3          เครื่อง

 

            3.ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้

                  3.1  จำนวนหนังสือในห้องสมุด      40,000   เล่ม

                   3.2   มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้           45       เครื่อง 

                                คิดสัดส่วนจำนวนนักเรียน เครื่อง16 : 1

                    3.3   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน