คณะกรรมการสถานศึกษา
คณะกรรมการสถานศึกษา

รายชื่อคณะกรรมการสถานศึกษาเทศบาลนครเชียงใหม่

1. นายอำนวย                  รัตนมงคล                      ประธานกรรมการสถานศึกษา

2. นางเวฬุรีย์                  ฉัตรมณีรุ้ง                      กรรมการผู้แทนผู้ปกครอง

3. นางนารี                      จันทร์ภิรมย์                    กรรมการผู้แทนครู

4. นางสุพิน                    นันทวิชัย                       กรรมการผู้แทนองค์กรชุมชน

5. นายพจนา                   ศรีศิลปนันท์                 กรรมการผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

6. นายธวัชชัย                บำเพ็ญธรรมนำสุข        กรรมการผู้แทนศิษย์เก่า

7. พระมหาเกษม             เขมาภินนฺโท                กรรมการผู้แทนพระภิกษุ

8. นางทองพิณ                สิญจวัตร์                        กรรมการผู้แทนองค์กรศาสนา

9. นายชาตรี                    เชื้อมโนชาญ                  กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

10. นายศุภพล                 จันทร์ภิรมย์                    กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

11. นางเสาวคนธ์             ขันธราช                        กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

12. นางบุษบา                 ลออชัยรังษี                    กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

13. นางสมศรี                 เอกสุวรรณ์                     กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

14. นางเรืองศิริ               จุลกัณฑ์                         กรรมการผู้แทนผู้ทรงคุณวุฒิ

15. นางสาวบุษกร            โกฎิวิเชียร                    กรรมการและเลขานุการ