ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลนักเรียน

ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนอื่นๆ

                   1.  มีนักเรียนที่มีความบกพร่องเรียนร่วม     -           คน

                   2.  มีนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนา               -           คน

                   3. มีนักเรียนปัญญาเลิศ                             -           คน

                   4.  มีนักเรียนต้องการความช่วยเหลือพิเศษ   -           คน

                   5.  จำนวนนักเรียนต่อห้อง(เฉลี่ย)               30         คน

                   6. อัตราส่วน นักเรียน:ครู =           30 : 1

                   7. จำนวนนักเรียนที่ลาออกกลางคัน (เฉลี่ย 3 ปีย้อนหลัง)        10         คน

                   8. สถิติการขาดเรียน/เดือน (เฉลี่ยในปีการศึกษาที่ผ่านมา)       10        คน

                   9. จำนวนนักเรียนที่ทำชื่อเสียงให้โรงเรียน

                                 (รางวัลดีเด่นที่ได้รับ)

ประเภทวิชาการ                              จำนวน              150       คน

ประเภทคุณธรรมจริยธรรม           จำนวน              40         คน

ประเภทกีฬา                                    จำนวน              40         คน

ประเภทกิจกรรม                             จำนวน              40         คน