จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา
จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

๑. พัฒนาคุณภาพครุ

๒. พัฒนาคุณภาพนักเรียน

๓. จัดการเรียนรู้ตลอดชีวิต

๔. ส่งเสริมการเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านล้านนา

๕. เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน

 ๖. สร้างความเข้มแข็งของคณะกรรมการสถานศึกษาและผู้ปกครอง

 ๗. ส่งเสริมการดำรงชีพอย่างพอเพียง