ภาพกิจกรรม
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานทักษะวิชาการ
ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้รับรางวัลงานทักษะวิชาการ  ในโรงเรียนสังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561                             ในวันที่ 14 -15 กุมภาพันธ์ 2562 ที่ผ่านมา ได้รับรางวัลดังต่อไปนี้

1. การแขงขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น     ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
2. การแขงขันทักษะคอมพิวเตอร์ ระดับประถมศึกษาปีที่ 4-6           ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
3. การแขงขันโครงงานระดับประถมศึกษา                                     ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  มีดังต่อไปนี้
       -  โครงงานภาษาอังกฤษ
       -  โครงานวิทยาศาสตร์
       -  โครงงานศิลปะศึกษา
4.  โครงงานภาษาอังกฤษ  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น                     ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1  มีดังต่อไปนี้
         -  โครงงานภาษาอังกฤษ
         -  โครงานภาษาไทย
5.   รำวงมาตราฐาน ระดับประถมศึกษา                                          ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1
6.   การแขงขันสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับประถมศึกษา              ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
7.   การแขงขันสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับประถมศึกษา                   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
8.   การแขงขันวาดภาพระบายสี ระดับประถมศึกษา 1-3                    ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
9.   การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา                   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
10.  การแขงขันโครงงานการงานพื้นฐานอาชีพ  ระดับประถมศึกษา     ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
11. การแขงขันโครงงานคณิตศาสตร์  ระดับประถมศึกษา                   ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 2
12. การแขงขันโครงงานภาษาไทย  ระดับประถมศึกษา                     ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 3
โพสเมื่อ : 03 มี.ค. 2562,20:42   อ่าน 79 ครั้ง