ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางจันจิรา อินต๊ะเสาร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฯ เชี่ยวชาญ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2555 – ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางอารี เก่งวิทยา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฯ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2553 – 2555
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวบุษกร โกฏิวิเชียร
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ(รักษาราชการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 – 2553
ชื่อ-นามสกุล : นายศาสตรา ขันทปราบ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฯ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2552 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นางจันจิรา อินต๊ะเสาร์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการฯ(รักษาราชการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2551 – 2552
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย รัตนมงคล
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการฯ ชำนาญการพิเศษ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2547 – 2551
ชื่อ-นามสกุล : นางบุษบา ลออชัยรังษี
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 9
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2543 – 2547
ชื่อ-นามสกุล : นางวลัยพร สรรพศิริ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียนระดับ 8
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2539 – 2543
ชื่อ-นามสกุล : นางวิไลลักษณ์ บุญยสุรัตน์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน(รักษาราชการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2538 – 2539
ชื่อ-นามสกุล : นางวัฒนา มโนจิตร
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน(รักษาราชการแทน)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2536 – 2538
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวคนธ์ ขันธราช
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2533 – 2536
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย รัตนมงคล
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2532 – 2533
ชื่อ-นามสกุล : นางเสาวคนธ์ ขันธราช
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2523 – 2532
ชื่อ-นามสกุล : นางทองจรัส น้อยเดชา
ตำแหน่ง : อาจารย์ใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2519 – 2523
ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ ชัยรัต
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2514 – 2519
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย โกฏิวิเชียร
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2510 – 2514
ชื่อ-นามสกุล : นายพิชัย ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2508 – 2510
ชื่อ-นามสกุล : นายสุจินต์ วิลาศรี
ตำแหน่ง : ครูใหญ่
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : พ.ศ.2506 – 2508