ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ (อ่าน 4) 10 ส.ค. 63
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2562 (SAR 62) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนคร (อ่าน 12) 01 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจริยา ถาปินตา (อ่าน 177) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อ.ธนัฏฐา วูฒิวณิชย์ (อ่าน 220) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจริยา ถาปินตา (อ่าน 189) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อ.อาภาภรณ์ วงค์คำจันทร์ (อ่าน 193) 13 ธ.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อ.อาภาภรณ์ วงค์คำจันทร์ (อ่าน 270) 25 พ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อ.ธนัฏฐา วุฒิวณิชย์ (อ่าน 221) 17 พ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน (อ่าน 334) 02 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน (อ่าน 302) 01 ก.ย. 62
เผยแพร์งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 267) 01 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ. ณิรดา บูรณเครือ (อ่าน 287) 27 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล เล่มที่ 2 (อ่าน 276) 22 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุจิต วาลีย์ (อ่าน 200) 16 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล (อ่าน 276) 09 ก.ค. 62
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 976) 29 มิ.ย. 61