ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน (อ่าน 71) 02 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน (อ่าน 70) 01 ก.ย. 62
เผยแพร์งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 75) 01 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ. ณิรดา บูรณเครือ (อ่าน 97) 27 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล เล่มที่ 2 (อ่าน 85) 22 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุจิต วาลีย์ (อ่าน 62) 16 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล (อ่าน 123) 09 ก.ค. 62
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 723) 29 มิ.ย. 61