ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 8 - 12 มีนาคม 2564 (อ่าน 1) 04 มี.ค. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 - 5 มีนาคม 2564 (อ่าน 14) 24 ก.พ. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 22 - 25 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 9) 23 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 26) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 18) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 15) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุการศึกษา (อ่าน 13) 16 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะขออนุมัติจัดซื้อค่าวัสดุคอมพิวเตอร์ (อ่าน 11) 16 ก.พ. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 15 - 19 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 13) 11 ก.พ. 64
เรื่อง ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 8 - 11 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 38) 04 ก.พ. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา ซื้อวัสดุประกอบอาหารกลางวัน ระหว่างวันที่ 1 - 5 กุมภาพันธ์ 2564 (อ่าน 55) 28 ม.ค. 64
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดซื้อหนังสือแบบเรียน แบบฝึก ตามโครงการสนับสนุนงบประมาณในการจัดหาหนังสือเรียน (อ่าน 257) 11 ก.ย. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางกมลวรรณ ดำรงค์พานิช (อ่าน 284) 19 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางกมลวรรณ ดำรงค์พานิช (อ่าน 236) 19 ส.ค. 63
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง (ราคาอ้างอิง) (อ่าน 36) 19 ส.ค. 63
บัญชีแสดงปริมาณวัสดุการศึกษา – ราคา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 35) 19 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางไอลดา เกิดนาค (อ่าน 203) 18 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางไอลดา เกิดนาค (อ่าน 184) 18 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางรุ่งนภา แก้วก๋อง (อ่าน 138) 14 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการนางรุ่งนภา แก้วก๋อง (อ่าน 137) 14 ส.ค. 63
ประกาศโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เรื่อง มาตรฐานการศึกษาระดับปฐมวัยและมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่ (อ่าน 167) 10 ส.ค. 63
เผยแพร่รายงานการประเมินตนเองประจำปี 2562 (SAR 62) โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย สำนักการศึกษา เทศบาลนคร (อ่าน 194) 01 ส.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจริยา ถาปินตา (อ่าน 317) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อ.ธนัฏฐา วูฒิวณิชย์ (อ่าน 413) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ นางจริยา ถาปินตา (อ่าน 379) 03 มี.ค. 63
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อ.อาภาภรณ์ วงค์คำจันทร์ (อ่าน 322) 13 ธ.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการของ อ.อาภาภรณ์ วงค์คำจันทร์ (อ่าน 371) 25 พ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานวิจัยของ อ.ธนัฏฐา วุฒิวณิชย์ (อ่าน 378) 17 พ.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน (อ่าน 472) 02 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน (อ่าน 436) 01 ก.ย. 62
เผยแพร์งานวิจัย เรื่อง รายงานผลการใช้รูปแบบการสอนเขียนเชิงสร้างสรรค์ โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 389) 01 ก.ย. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ. ณิรดา บูรณเครือ (อ่าน 392) 27 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล เล่มที่ 2 (อ่าน 403) 22 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.สุจิต วาลีย์ (อ่าน 300) 16 ส.ค. 62
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล (อ่าน 392) 09 ก.ค. 62
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 1108) 29 มิ.ย. 61