ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ อ.ปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล (อ่าน 21) 09 ก.ค. 62
ประกาศมาตรฐานการศึกษา โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย (อ่าน 559) 29 มิ.ย. 61