พนักงานธุรการ

นางวนิดา พิชวงศ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางนันทิการ์ มณีวรรณ์
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวนฤมล กุนโน
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ