ปฐมวัย

นางจริยา ถาปินตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/1

นางนารี จันทร์ภิรมย์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/1

นางรุชรินทร์ ขันทนันคำ
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางพวงจันทร์ อุทรา
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2

นางสาวศรีธรา บัวชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 3/2