ปฐมวัย

นางจริยา ถาปินตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางนารี จันทร์ภิรมย์
ครู คศ.2

นางรุชรินทร์ ขันทนันคำ
ครู คศ.2

นางสาวศรีธรา บัวชุม
ครู คศ.1