ปฐมวัย

นางจริยา ถาปินตา
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางนารี จันทร์ภิรมย์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 1/0

นางรุชรินทร์ ขันทนันคำ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/1

นางสาวศรีธรา บัวชุม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น อนุบาล 2/2