กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางวิไลวรรณ คำมาเมือง
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางจันทร์ฉาย ดวงใจ
ครู คศ.4

นางกมลวรรณ ดำรงค์พานิช
ครู คศ.3

นางวรรณาภรณ์ ตันป้อม
ครู คศ.3

นางภัคพิชา ปัญญา
ครู คศ.2

นางสาวศันสนีย์ อินทขีณี
ครู คศ.1

นางณัชชาภัทร อินทะสอน
ผู้ช่วยครู