กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นายชัยกิจ ตื้อยศ
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/2

นางลัดดา ไหวดี
ครู คศ.4

นายเกรียงไกร กาวิละ
ครู คศ.3

นางปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล
ครู คศ.3

นางสมถวิล นาคะสิตร
ครู คศ.3

นางวิจิตตรา แสนบุตร
ครู คศ.3