กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสุนันทา เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน
ครู คศ.3

นางสาวอุไร ขันต๊ะเครือ
ครู คศ.1

นางณิรดา บูรณเครือ
ครู คศ.2