กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางสุนันทา เจริญทรัพย์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางพชรลักษณ์ จอมแปง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 3/1

นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน
ครู คศ.3

นางณิรดา บูรณเครือ
ครู คศ.2

นางภริตพร อินอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2

นางสาวอุไร ขันต๊ะเครือ
ครู คศ.1