กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฉลิมพรรณ แก้วศรีงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายราชพล จันทร์แก้วปง
ครู คศ.2

นางดวงเดือน นามณี
ครู คศ.2