กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางเฉลิมพรรณ แก้วศรีงาม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางยุพิน กำเนิดศิริ
ครู คศ.3

นายวรศักดิ์ วงศาโรจน์
ครู คศ.2

นายราชพล จันทร์แก้วปง
ครู คศ.2