กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธานินทร์ ธานี
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายธนพล เฉลิมวงศ์
ครู คศ.3

นายธีระยุทธ ลมทวีวงศ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ