กลุ่มสาระฯศิลปะ

นางมนัสกาญจน์ สุธรรมวิจิตร
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสิริพงศ์ พิมพ์สวัสดิ์
ครู คศ.3

นางสริญญา ดวงเพชร
ครู คศ.1

นายตะวัน เทียมตระกูล
ผู้ช่วยครู

นางสาวปิยะนันท์ ไชยแก้ว
ผู้ช่วยครู

นางสาวรุ่งทิวา โยฆะวัฒน์