กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพชรลักษณ์ จอมแปง
ครู คศ.3