กลุ่มสาระฯการงานอาชีพ

นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพ