กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นางพชรลักษณ์ จอมแปง
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 5/2

นางภริตพร อินอ่อน
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/2