กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางมาริณี มหาคุณวงศ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางวราภรณ์ โพธิเจริญ
ครู คศ.3

นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ครู คศ.3

นางสาวเยาวลักษณ์ อินทจักร์
ครู คศ.1