กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ครู คศ.3

นางสาวเยาวลักษณ์ อินทจักร์
ครู คศ.2

นางวรัญญา กรรมสิทธิ์
ครู คศ.1

นางสาวกิตติยา ขุระสะ
พนักงานจ้างภารกิจ