ผลงานครู
ชื่อผลงาน : รายงานการใช้กิจกรรมการเล่นเกม เพื่อพัฒนาทักษะการฟังสำหรับเด็กปฐมวัย ชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางจริยา ถาปินตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,20:48  อ่าน 234 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : รายงานผลการพัฒนารูปแบบการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยใช้ Unplug Coding เพื่อส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียนชั้นอนุบาลปีที่ 3 โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางจริยา ถาปินตา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 12 ก.พ. 2563,20:47  อ่าน 261 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : งานวิจัย เรื่อง รูปแบบการนิเทศที่มีประสิทธิผลต่อการจัดการเรียนการสอนในศตวรรษที่ 21 ของโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
ชื่ออาจารย์ : นางธนัฏฐา วุฒิวณิชย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา
โพสเมื่อ : 17 พ.ย. 2562,09:22  อ่าน 661 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 02 ก.ย. 2562,23:34  อ่าน 316 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ของ อ.อรวรรณ ปราบสูงเนิน
ชื่ออาจารย์ : นางสาวอรวรรณ ปราบสูงเนิน
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 01 ก.ย. 2562,22:37  อ่าน 293 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 27 ส.ค. 2561,09:33  อ่าน 430 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางไอลดา เกิดนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 20 ส.ค. 2561,12:20  อ่าน 724 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางไอลดา เกิดนาค
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 16 ก.ค. 2561,20:18  อ่าน 691 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:04  อ่าน 578 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ
ชื่ออาจารย์ : นางอาภาภรณ์ วงศ์คำจันทร์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 2561,20:03  อ่าน 678 ครั้ง
รายละเอียด..