ข้อมูลพื้นฐานโรงเรียน

ชื่อโรงเรียน เทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ที่ตั้ง 219 ถ. ท่าสะต๋อย /address ต.วัดเกต/Tumbol อ.เมือง /District จ.เชียงใหม่/Province 00000
โทรศัพท์ 053-241863
โทรสาร 053-263021
ชื่อเว็บไซต์ https://thasatoi.ac.th
เขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่/Education Area เขต 1
สังกัด เทศบาลนครเชียงใหม่ /Chiang Mai Municipality
กระทรวงต้นสังกัด กระทรวงมหาดไทย/Edu administry
วันเดือนปีก่อตั้ง 17/05/2465
เปิดสอนตั้งแต่ชั้น อ.1 - ม.3
จำนวนนักเรียนชาย 285
จำนวนนักเรียนหญิง 263
จำนวนนักเรียนทั้งหมด 548
จำนวนครูและบุคลากรทางการศึกษา 39
ชื่อผู้อำนวยการ ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน