ประวัติโรงเรียน

..โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย เดิมชื่อ “โรงเรียนศาลาประดิษฐ์”  ก่อตั้งเมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม  2465  
โดยศรัทธาประชาชนร่วมกันบริจาคสร้างอาคาร เรียนในบริเวณที่ดินของวัดสันป่าข่อย ต.วัดเกต อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 
ทำการสอนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 4 ภายหลังเปลี่ยนชื่อเป็น “โรงเรียนบ้านท่าศาลา” สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ
 
ต่อมาย้ายมาอยู่ในบริเวณวัดท่าสะต๋อย ตำบลวัดเกต  อำเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม่  เป็นอาคารไม้
หลังคามุงด้วยตองตึง  หลวงพ่อบุญมี  ชัยวุฑโฒ เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย  และคุณแม่ศรีนวล  พันธุ์พงษ์ 
ได้บริจาคสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 2 ชั้น ในปี พ.ศ. 2504  แล้วเสร็จ ในปี พ.ศ. 2506  งบประมาณ  250,000 บาท 
มอบอาคารเรียนให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่
 
วันที่ 1 เมษายน  พ.ศ.2506   ได้โอนการศึกษาจากโรงเรียนประชาบาล สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ 
มาเป็นโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครเชียงใหม่  กรมการปกครอง  กระทรวงมหาดไทย  
ชื่อว่า “โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย”
 
วันที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2510   คุณแม่ศรีนวล  พันธุ์พงษ์  ได้ถวายโฉนดที่ดิน ที่ 1731 เนื้อที่ 3 งาน 44 ตารางวา
โดยมีเจตนารมย์เพื่อให้ทางวัดจัดตั้งสถานศึกษา พระครูวิมลวรเวทย์ (หลวงพ่อบุญมี ชัยวุฑโฒ)  เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย
เป็นผู้ลงนามรับมอบโฉนดที่ดิน
 
พ.ศ.2512   พระครูวิมลวรเวทย์  ได้จัดซื้อที่ดินเพิ่มประมาณ 150 ตารางวา และโอนกรรมสิทธิ์
ให้แก่เทศบาลนครเชียงใหม่ เพื่อดำเนินการก่อสร้างอาคารเรียน หลังที่ 2  เป็นตึก 2 ชั้น 10 ห้องเรียน แล้วเสร็จ
ในปี พ.ศ.2514 ชื่ออาคาร “วิมลวรเวทย์”
 
พ.ศ.2520   วัดท่าสะต๋อยได้จัดซื้อที่ดิน โฉนดที่ 19592  พระครูวิมลวรเวทย์ ได้อนุญาตให้เทศบาลนครเชียงใหม่
ก่อสร้างโรงอาหารให้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
 
ปีการศึกษา 2536  โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย  เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสทางการศึกษาและเปิดสอนนักเรียน  
ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล ถึง ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น  มีจำนวนนักเรียนมากขึ้น
 
พ.ศ.2540  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จำนวน  4,644,000  บาท  และงบประมาณประจำปี
ของเทศบาลนครเชียงใหม่ จำนวน 4,346,000 บาท  รวมทั้งสิ้น 8,990,000 บาท ก่อสร้างอาคารเรียนหลังที่ 3   
สร้างแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2542  โดยได้รับอนุญาตจากพระมหาเกษม  เขมภินันโท เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อย
ลักษณะเป็นตึก 4 ชั้น 12ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  ชื่อ “อาคารเขมาภินันท์เทศบาลอุปถัมภ์ 2542” 
ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน วันที่  29  มีนาคม  พ.ศ.2542  โดย นายปกรณ์  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
 
พ.ศ.2550  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากเทศบาลนครเชียงใหม่   กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
ก่อสร้างอาคารเรียน สร้างแล้วเสร็จ ในเดือนมกราคม 2551  โดยได้รับอนุญาตจากพระมหาเกษม  เขมภินันโท 
เจ้าอาวาสวัดท่าสะต๋อยลักษณะเป็นตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  ชื่อ “อาคาร 1   หลวงพ่อบุญมี – เขมาภินันท์ ” 
ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน วันที่ 2 กุมภาพันธ์  พ.ศ.2551 โดย นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
 
พ.ศ.2554  ได้รับงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ  จากเทศบาลนครเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น   
ก่อสร้างอาคารเรียน สร้างแล้วเสร็จ ในเดือนพฤษภาคม 2556  โดยได้รับอนุญาตจากพระมหาเกษม  เขมภินันโท   เจ้าอาวาส 
วัดท่าสะต๋อยลักษณะเป็นตึก 4 ชั้น 12 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  ชื่อ “อาคาร 2 พระมหาเกษม  เขมภินันท์โท  ”
ประกอบพิธีเปิดอาคารเรียน วันที่  9  สิงหาคม  พ.ศ.2556  โดย นายทัศนัย  บูรณุปกรณ์  นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ 
ซึ่งดำรงตำแหน่งในขณะนั้น
 
โรงเรียนบริหารการศึกษาตามนโยบายของสำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น  
กระทรวงมหาดไทย โดยมีแผนพัฒนาเทศบาลประจำปีและ เป็นแนวทางในการพัฒนาโรงเรียน