ข้อมูลอาคารสถานที่

ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากร สื่ออุปกรณ์ แหล่งเรียนรู้  ภูมิปัญญา งบประมาณ  และชุมชน
      1.ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารสถานที่
              1.1    เนื้อที่   1 / 300  ไร่/ตารางวา
              1.2   พื้นที่ปลูกสร้างอาคาร    500     ตารางวา
              1.3   พื้นที่สนาม/นันทนาการ    1000     ตารางวา
              1.4   จำนวนอาคารเรียนถาวร รวม    3     หลัง
              1.5   จำนวนอาคารเรียนชั่วคราว รวม         -           หลัง
              1.6   จำนวนสนามกีฬา                2          สนาม ได้แก่   วอลเลย์บอล  แบตมินตัน
              1.7   จำนวนห้องเรียนทั้งหมด     36      ห้อง
              1.8   จำนวนห้องประกอบ
ห้องทดลองวิทยาศาสตร์   1   ห้อง           เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร
ห้องคอมพิวเตอร์ 1   ห้อง                        เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร
ห้องดนตรี-นาฏศิลป์        2 ห้อง              เฉลี่ย คิดเป็น          48         ตารางเมตร
ห้องปฏิบัติการทางภาษา   2  ห้อง               เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร
ห้องกิจกรรมอื่นๆ     1  ห้อง                        เฉลี่ย คิดเป็น            48         ตารางเมตร
ห้องพยาบาล    2  ห้อง                             เฉลี่ย คิดเป็น            12         ตารางเมตร
ห้องสมุด    1  ห้อง                                     เฉลี่ย คิดเป็น            96         ตารางเมตร
 
             2.ข้อมูลเกี่ยวกับสื่อ อุปกรณ์ เครื่องอำนวยความสะดวก
                    2.1  จำนวนเครื่องคอมพิวเตอร์              ทั้งหมด 60         เครื่อง
    ใช้เพื่อการเรียนการสอน            จำนวน  50         เครื่อง
    ใช้ในงานบริหาร                       จำนวน  10         เครื่อง
    ใช้เล่น internet ได้                  จำนวน  50         เครื่อง  
                    2.2  จำนวนเครื่องถ่ายเอกสาร                      1          เครื่อง
                   2.3  จำนวนเครื่องเล่น วิดีโอ/ซีดี                   3          เครื่อง
                   2.4  จำนวนเครื่องโทรสาร                            1          เครื่อง
                   2.5  จำนวนโทรทัศน์                                  10         เครื่อง
                   2.6  จำนวนวิทยุ                                          8          เครื่อง
   2.7  จำนวนโปรเจคเตอร์            3          เครื่อง
 
            3.ข้อมูลเกี่ยวกับภูมิปัญญาและแหล่งเรียนรู้
                  3.1  จำนวนหนังสือในห้องสมุด      40,000   เล่ม
                   3.2   มีแหล่งข้อมูลที่สืบค้นทาง internet ได้           45       เครื่อง 
                                คิดสัดส่วนจำนวนนักเรียน :  เครื่อง =  16 : 1
                    3.3   แหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียน (นอกจากห้องสมุด) และแหล่งเรียนรู้ภายนอกโรงเรียน