จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนา

             

               1.  ครูมีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพ

               2.  ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

               3.  โรงเรียนจัดการเรียนรู้วิถีชีวิตใหม่ในศตวรรษที่ 21

               4.  โรงเรียนมีการบริหารแบบมีส่วนร่วม 

               5.  โรงเรียนเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ตามหลักหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง