กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์

นายชัยกิจ ตื้อยศ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางปรียาภรณ์ ฤทธิ์ชุมพล
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสมถวิล นะคะสิตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นายเกรียงไกร กาวิละ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางวิจิตตรา แสนบุตร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางวรัญญา กรรมสิทธิ์
ครูชำนาญการ (คศ.2)