กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

นางสาวเยาวลักษณ์ อินทจักร
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
( หัวหน้าสาระ )
นางรุ่งนภา แก้วก๋อง
ครูเชี่ยวชาญ (คศ.4)
นางปิยรัตน์ สุวรรณเขตนิคม
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวกิตติยา ขุระสะ
ผู้ช่วยครู