ระดับปฐมวัย

นางสาวศรีธรา บัวชุม
ครูชำนาญการ (คศ.2)
( หัวหน้าระดับชั้นอนุบาล )
นางนารี จันทร์ภิรมย์
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางรุชรินทร์ ขันทนันคำ
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาววริษฐา อภิญดา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)
นางสาวรุ่งธิวา สุวรรณปัญญา
ครูชำนาญการพิเศษ (คศ.3)