กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย จัดกิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด
ระหว่างวันที่ 13 - 23 กันยายน 2565
ณ ห้องสมุดโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
โดยมีผู้อำนวยการสถานศึกษา นางจันจิรา อินต๊ะเสาร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด 

 
20220919090804(1).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090804.jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090805(1).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090805(2).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090805(3).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090805.jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090806(1).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090806(2).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090806(3).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090806.jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090807(1).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090807(2).jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th 20220919090807.jpg - กิจกรรมสัปดาห์ห้องสมุด | https://thasatoi.ac.th