ฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
ร่วมกับ สำนักการศึกษา เทศบาลนครเชียงใหม่
จัดโครงการอบรมฝึกซ้อมการป้องกันอุบัติภัย และฝึกซ้อมการอพยพหนีไฟและแผ่นดินไหว
ให้กับคณะครู นักเรียน โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
วันอังคาร ที่ 27 กันยายน 2565