ต้อนรับผู้อำนวยการคนใหม่

โรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ยินดีต้อนรับ ว่าที่ร้อยตรีชสิทธิ์ภิวัฒน์ กันยายน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการ วิทยฐานะผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ
ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนโรงเรียนเทศบาลวัดท่าสะต๋อย
ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป